Chuyến đến nội dung chính

Tôi đã nhìn thấy một hồ sơ cá nhân vi phạm các điều khoản của dịch vụ. Bây giờ cần làm gì?