Tôi có thể làm gì với những thành viên không mong đợi?