Chuyến đến nội dung chính

Tại sao tôi không thể kéo các thông báo?